Wszyscy Członkowie The Institute for Internal Controls muszą spełniać surowe kryteria naboru, odzwierciedlać swoja postawą najwyższe moralne i etyczne normy oraz przestrzegać kodeksu etyki zawodowej oraz norm Kodeksu Postępowania Zawodowego. W szczególności każdy członek powinien:

  • Wykazać zaangażowanie, profesjonalizm i należytą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.

  • Nie angażować się w żadne nielegalne lub nieetyczne działanie, lub jakiekolwiek, które stanowiłoby konflikt interesów.

  • Wykazywać najwyższy poziom rzetelności w wykonywaniu wszelkich zadań i przyjmować tylko te zlecenia, dla których istnieje uzasadnione oczekiwanie, że zostanie wykonane w pełni kompetentnie.

  • Podczas przeprowadzania audytu, badań czy kontroli, uzyskiwać dowody i dokumenty, które umożliwią ustalenie uzasadnionej podstawy do wydania odpowiednich opinii.

  • Nie ujawniać żadnych informacji poufnych uzyskanych w trakcie wykonywania zadania bez odpowiedniego zezwolenia.

  • Ujawnić wszystkie istotne materiały uzyskane w trakcie audytu czy badania, które, gdyby zostały pominięte, mogłyby spowodować zniekształcenie faktów.

  • Dążyć do zwiększenia kompetencji i skuteczności profesjonalnych usług wykonywanych pod jego kierownictwem.