I. Preambuła

The Institute for Internal Controls jest stowarzyszeniem profesjonalistów zaangażowanych w działanie na najwyższym poziomie etyki. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do postępowania w sposób uczciwy i profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków. Członkowie podlegają odpowiedzialności zawodowej względem pracodawców, klientów oraz interesowi publicznemu; odpowiedzialność ta polega na podporządkowaniu własnych interesów tym, dla których wykonuje usługi.
Normy te wyrażają podstawowe zasady etyki, którymi powinni kierować się Członkowie w wypełnianiu swoich obowiązków. Stosując się do podanych standardów, wszyscy Członkowie The Instytut for Internal Controls są zobowiązani do wykazania zaangażowania w dążeniu do doskonałości w wykonywaniu obowiązków i usług oraz przestrzeganiu etyki zawodowej.

II. Stosowanie kodeksu

Kodeks standardów zawodowych odnosi się do wszystkich członków THEIIC, niezależnie od rodzaju członkostwa.

III. Standardy profesjonalnego postępowania

A. Uczciwość i obiektywizm:

 • Członkowie powinni postępować na najwyższym poziomie uczciwości i wiarygodności. Nie mogą poświęcić uczciwości z jakiegokolwiek powodu.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia, członkowie powinni zbadać możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. Członkowie zobowiązani są ujawnić konflikt interesów wszystkim stronom uczestniczącym w realizacji zlecenia.
 • Członkowie zobowiązani są do zachowania obiektywności wypełniając swoje obowiązki służbowe w zakresie podjętego zlecenia.
 • Członkowie nie mogą popełniać czynów, które są uznawane za kompromitujące; zawsze natomiast zobligowani są do działania w najlepszym interesie reputacji zawodu.
 • Członkowie nie mogą świadomie wydawać żadnych fałszywych oświadczeń lub wstrzymywać informacji, które są istotne i decydujące dla wykonywanego zlecenia.
 • Członkowie nie mogą popełnić przestępstw ani świadomie nakłaniać innych do popełnienia takich czynów.

B. Kompetencje Zawodowe:

 • Członkowie THEIIC są profesjonalni i kompetentni w swych działaniach; nie powinni przyjmować żadnego zlecenia, które wykracza poza ich umiejętności.
 • Członkowie są zobowiązani do utrzymania co najmniej minimalnego poziomu program ustawicznego kształcenia wymaganego przez Instytut. Wszyscy członkowie posiadający desygnację CICA bądź CCS muszą wyrazić zgodę na podjęcie zobowiązania do profesjonalnego połączenia i kształcenia i doświadczenia zawodowego. Członkowie powinni nieustannie dążyć do zwiększenia swoich kompetencji i skuteczności usług przez siebie wykonywanych.

C. Należyta staranność zawodowa:

 • Członkowie wykonują należytej staranności zawodowej przy wykonywaniu swoich usług. Należyta staranność zawodowa wymaga staranności, krytycznej analizy i zawodowego obiektywizmu w pełnieniu obowiązków służbowych.
 • Wnioski powinny być poparte dowodami, które są odpowiednie, właściwe i wystarczające.
 • Profesjonalne usługi powinny być odpowiednio zaplanowane. Planowanie kontroli wykonania jakiegokolwiek zaangażowania, od jej powstania poprzez wypełnienie, obejmuje opracowanie strategii i celów w zakresie wykonywania usług.

D. Porozumienie z pracodawcami, klientami, oraz jednostkami audytowanymi:

 • Na początkowym etapie zlecenia członkowie IIC powinni dojść do porozumienia co do zakresu i ograniczeń zlecenia oraz odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w realizacji projektu.
 • W przypadku gdy zakres lub ograniczenie projektu podlega znacznej zmianie, istnieje konieczność osiągnięcia nowego porozumienia ze stronami zaangażowanymi w wykonanie zlecenia.

E. Komunikacja z zaangażowanymi stronami:

 • Członkowie są zobowiązani do poinformowania wszystkich stron zaangażowanych w zlecenie o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych w trakcie przebiegu projektu.

F. Poufność:

 • Członkowie nie mogą ujawniać poufnych informacji uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia bez wyraźnej zgody właściwego organu lub postanowienia sądu. Wymóg ten nie wyklucza praktyki zawodowej lub weryfikacji organu dochodzeniowego tak długo, jak organizacja dokonująca weryfikacji zgadza się na przestrzeganie poufności.

IV. Standardy wykonywania zleceń

A.Zlecenia:

 • Wszystkie zlecenia realizowane są w sposób profesjonalny, legalny, od początku do końca. Celem audytora bądź specjalisty jest uzyskanie informacji i dokumentacji wspierającej, która jest kompletna, wiarygodna i istotna z punktu widzenia realizowanego zadania.
 • Członkowie dokładają wszelkich starań w celu ustanowienia skutecznych procedur kontroli i zarządzania opracowaniami roboczymi i innymi dokumentami – jest to również rozszerzone na wszystkie programy kontroli, audytu oraz plany pracy.

V. Standardy raportowania

A. Ogólne

 • Raporty członków mogą być przedstawione zarówno w formie pisemnej jak ustnej, w zależności od dokonanych na piśmie ustaleń (umowa bądź inny tego rodzaju dokument). Nie ma jednej zalecanej struktury lub formatu raportu, jednakże informacje w nim zawarte nie mogą być mylące.

B. Zawartość raportu

 • Raporty mogą zawierać dane odzwierciedlające informacje oparte na danych, które są wystarczające i odpowiednie do wsparcia faktów, wniosków, opinii lub zaleceń związanych ze zleceniem. Raport powinien ograniczać się do przedmiotu, zasad i metodologii z obszaru wiedzy, umiejętności, doświadczenia, szkoleń i edukacji przygotowującego go członka.
 • Wszelkie opinie, wnioski i rekomendacje powinny być wsparte dokumentami audytowymi, lub dokumentacją w zakresie projektowania i realizacji projektów.