The Institute for Internal Controls (IIC), zgodnie ze statutem, wymaga od wszystkich Członków posiadających desygnacje zawodowe CICA oraz CCS, aktualizowania swojej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w Programie Ustawicznego Kształcenia: Continuing Professional Education – CPE.

IIC wymaga, aby osoby posiadające desygnacje CICA i CCS, jako niezbędne minimum do utrzymania swego certyfikatu, zdobywały 40 punktów CPE w okresach 24 miesięcznych. Szczegółowo opisane zostało to na stronie internetowej: http://www.theiic.org/certificationcpepolicy/cpepolicy.html

Czas rozliczeniowy rozpoczyna od stycznia w rok po otrzymaniu desygnacji. Punkty zdobyte ponad wymagane minimum, nie mogą być przenoszone na kolejne okresy rozliczeniowe. Jeśli obowiązek zaraportowania minimum wymaganych punktów nie zostanie spełniony, desygnacje zawodowe zostają wycofane.

Zakres tematyczny programu CPE:

Zakres tematyczny musi obejmować kontrolę wewnętrzną lub dziedziny pokrewne:

  • Kontrola wewnętrzna (systemy KW na podstawie COSO 2013)

  • Audyt operacyjny

  • Nadużycia gospodarcze lub pokrewne

  • Zarządzanie ryzykiem/Analiza ryzyka (COSO ERM)

  • COBIT – audyt informatyczny, systemy informatyczne wspierające zarządzanie i kontrolę

  • Etyka

  • Bezpieczeństwo i zapobieganie stratom

  • GOVERNANCE i COMPLIANCE (SOX, Kodeks Ładu Korporacyjnego)

W celu uzyskania informacji o możliwości zarapotrowania CPE w zakresie innym niż wyżej wymieniony, należy skontaktować się z Centralą IIC.

Rodzaje punktów CPE

 • Punkty Uczestnika (nielimitowane)

Nielimitowana ilość punktów CPE za uczestnictwo w szkoleniach/seminariach/konferencjach. Punkty te są zdefiniowane jako szkolenie, nauka w sformalizowanym kształcie:

 • Trener

 • Sformalizowany plan kursu

 • Obecność potwierdzona podpisem na liście uczestników

 • Certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie

 • Punkty Wykładowcy (maksymalnie 20 punktów CPE w dwuletnim okresie rozliczeniowym)

Trenerzy, wykładowcy mogą starać się o przyznanie punktów CPE za przeprowadzone godziny szkolenia plus maksymalnie dwie godziny poświęcone na przygotowanie szkolenia (gdy przeprowadzane jest ono po raz pierwszy). Przyznanie sobie punktów CPE za ponowne przygotowanie tego samego szkolenia nie jest dozwolone. 20 punktów CPE zostanie więc przyznanych za przygotowanie i przeprowadzenie 8h szkolenia.
Zakres tematyczny musi być zaakceptowany przez Komitet CPE. Opis kursu wraz z agendą musi być przesłany mailowo do Instytutu przed planowanym szkoleniem.

 • Punkty Autora (maksymalnie 20 punktów CPE w dwuletnim okresie rozliczeniowym)

Czas poświęcony na przygotowanie artykułów bądź pisanie książki, w każdej z wyżej wymienionych dziedzin, będzie premiowany maksymalnie 20 punktami CPE w dwuletnim okresie rozliczeniowym. Kopia artykułu i dokładny opis książki powinien zostać przesłany do akceptacji IIC przed zaraportowaniem punktów CPE.

 • Punkty za spotkania (maksymalnie 10 punktów CPE w dwuletnim okresie rozliczeniowym)

Za uczestnictwo w spotkaniach można uzyskać maksymalnie 10 punktów CPE w dwuletnim okresie rozliczeniowym. Spotkania te muszą spełniać następujące warunki: (1) występ oficjalnego prelegenta lub (2) dotyczyć bezpośrednio tematyki uwzględnionej powyżej. Spotkanie musi trwać co najmniej 50 minut za każdą wnioskowaną godzinę CPE. Czas przeznaczony na lunch, przerwy kawowe, nieformalne spotkania, spotkania biznesowe i planowanie musi być odliczony.

więcej o punktach CPE

Rejestr punktów CPE:

Członkowie są odpowiedzialni za rejestrowanie zdobytych punktów CPE oraz przechowywanie dowodów poświadczających ich zdobycie (certyfikatów lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia) przez co najmniej trzy lata. Rejestru nie przesyła się do Instytutu, chyba że Członek zostanie o to poproszony. Podczas procesu odnawiania członkostwa w IIC, Członkowie zostaną poproszeni o poświadczenie, że zdobyli wymaganą ilość punktów CPE.

Członkowie, którzy mają niewystarczającą ilość punktów:

IIC może wystosować prośbę o przedłożenie dowodu uzyskanych punktów CPE. Członek posiadający desygnację CICA lub CSS, niebędący w stanie przedłożyć dowodu uzyskanych punktów bądź złożone przez niego oświadczenie okaże się fałszywe, będzie podlegał dyscyplinarnemu pozbawieniu desygnacji lub/i skreśleniu z listy członków IIC.

Przedłużenie okresu raportowania:

Przedłużenie okresu raportowania może być zastosowane tylko i wyłącznie w okolicznościach łagodzących, takich jak choroba czy problemy rodzinne. Utrata zatrudnienia, przeniesienie czy nadmiar obowiązków w pracy, nie będą uwzględniane. By starać się o przedłużenie okresu raportowania, należy wysłać pisemna prośbę do dyrektora ds. Członkowskich z uzasadnieniem, dlaczego zdobycie punktów CPE było niemożliwe. Przedłużenie może być wydane na okres 6 miesięcy. Jakiekolwiek punkty uzyskane w tym czasie nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Kolejny okres rozliczeniowy nie zostanie przedłużony.

Okres raportowania:

Członkowie powinni zaraportować zgodność z wymogami CPE przy corocznym dokonywaniu odnowienia członkostwa, za rok następujący po określonym, dwuletnim okresie, jak na liście poniżej. Członkowie nie muszą przedstawiać dodatkowych dokumentów poświadczających zdobycie punktów CPE, chyba że zostaną o to poproszeni przez IIC.

UWAGA: Obecnie nie potrzeba zdobywać tzw. ‘kredyty NASBA’, gdyż jest to amerykańska organizacja związana z AICPA i służy przede wszystkim CPA’s (księgowym/biegłym rewidentom amerykańskim). The IIC, jak i inne organizacje zawodowe, np. IIA i ACFE uznają teraz punkty CPE przyznawane przez IIC Poland Chapter oraz Fundację FEJS.